Aannemerij promoot BRL 12000 van binnenuit om goede kwaliteit bronbemalingen te borgen

Steeds meer partijen raken overtuigd van nut en noodzaak van de Beoordelingsrichtlijn SIKB 12000. Deze bevat de proceseisen voor het uitvoeren van een goede grondbemaling. Mooi, maar er valt ook nog een wereld te winnen, vindt een groep bodemspecialisten uit de aannemerij. Door van binnenuit aandacht te vestigen op de BRL 12000, hopen zij gezamenlijk een olievlekwerking in gang te zetten. ‘Hoe meer bouwers, bemalers én opdrachtgevers we kunnen enthousiasmeren, hoe meer partijen zullen aanhaken’, verwacht Guido Meinhardt van Volker InfraDesign.


Zettingen van de bodem in de omgeving, verdroging van aangrenzende natuurgebieden: niet bepaald zaken waar je bij een bouwproject op zit te wachten. Toch kunnen dit de negatieve effecten zijn van een verkeerd uitgevoerde bemaling. Daarom is in 2011 de BRL SIKB 12000 vastgesteld. Deze beoordelingsrichtlijn (BRL) en bijbehorende werkprotocollen, bevatten de proceseisen voor het uitvoeren van een goede bronbemaling. De term bronbemaling staat daarbij voor het tijdelijk verlagen van de grondwaterstand zodat ingrepen in de bodem, zoals bouwprojecten of saneringen, in den droge uitgevoerd kunnen worden.

 

Risico’s onvoldoende onderkend

Aan tafel zitten Guido Meinhardt, manager geotechniek bij Volker InfraDesign, Reinder Dekker, Hoofd bedrijfsbureau bij Van Kessel Bronbemalingen en Ward van Laatum, specialist geohydrologie bij ingenieursbedrijf Aveco de Bondt. Wat is voor de drie bodemspecialisten reden om de BRL 12000 te omarmen en zelfs actief te promoten binnen de eigen sector? Ward van Laatum: ‘Bij het verlagen van de grondwaterstand komen veel risicovolle zaken kijken en die risico’s worden niet altijd voldoende onderkend.’ Volgens Guido Meinhardt heeft dat in veel gevallen te maken met de snelheid van projecten en de te nauwe focus op geld.’ Ook het ontbreken van een goede koppeling met de bouwvergunning kan een oorzaak zijn, vermoedt Reinder Dekker. ‘In de vergunning is het grondwateraspect vaak onderbelicht. Het eerste wat je dan doet als je een droge put wil, is een bemaler bellen. Er wordt niet bij stilgestaan dat ook voor bronbemalingen een plan nodig is.’


    

Guido Meinhardt          Ward van Laatum       Reinder Dekker


Faalkosten voorkomen

Verkeerd uitgevoerde bemalingen kunnen grote gevolgen hebben. Als er iets misgaat zijn de kosten gemiddeld hoog. Werken conform de BRL 12000 maakt risicovolle zaken beter beheersbaar, doordat de BRL helpt om de risico’s te identificeren en voorschrijft hoe je deze systematisch zaken kunt beheersen in je bedrijfsvoering. ‘Faalkosten als gevolg van fouten bij bronbemalingen worden zo op voorhand teruggedrongen’, zegt Reinder Dekker. ‘Om die reden dragen verzekeringsmaatschappijen zoals Nationale Nederlanden het werken volgens de BRL 12000 een warm hart toe.’

Ook in de tenderfase kan toepassing van de BRL meerwaarde hebben, meent Guido Meinhardt. ‘Je hoeft minder te investeren in de tenderprocedue als je de kwaliteitscriteria van de BRL12000 hanteert. Dan weet je op voorhand wat je krijgt. Natuurlijk, de inhoudelijke keuze voor een bepaalde oplossing blijft belangrijk, maar als alle aanbieders door standaardisatie gelijk aan de lat staan, worden er in ieder geval geen appels met peren vergeleken. En je hoeft zelf minder tijd en energie te steken in het controleren van allerlei afgeleide eisen om een goede kwaliteit van de bronbemaling te borgen. Dat scheelt kosten.’

 

Collegiale toetsing

De BRL verankert bovendien de verbindingen tussen de vaak vele partijen die in het voortraject en bij de uitvoering van bronbemalingen betrokken zijn. Van de opdrachtgever en het adviesbureau tot en met de vergunningverlenende partij, de aannemer en de bronbemaler als uitvoerende partij. Beslist geen overbodige luxe, vinden de gesprekspartners, want juist het gebrek aan communicatie tussen al die schakels leidt nogal eens tot problemen. Guido Meinhardt: ‘Zo kan iets wat in de ontwerpfase is bedacht, in de praktijk anders uitpakken dan bedoeld. De uitvoerende partij stuurt wel bij, maar koppelt dat vervolgens niet terug naar degene die het ontwerp heeft gemaakt.’ Een gemiste kans, is het gezamenlijke oordeel, want er wordt niet geleerd van de situatie. In de protocollen van de BRL 12000 is de terugkoppeling daarom expliciet gemaakt middels collegiale toetsing. Na elke processtap wordt het werk kritisch bekeken door vakgenoten, waardoor weeffouten in het ontwerp al in het voortraject opgelost worden.

 

Kennis vergroten

Om de kennis over de BRL 12000 onder collega’s te vergoten, organiseerde Guido Meinhardt bijeenkomsten voor een drietal afdelingen: Ontwerp, Calculatie/Inkoop en Werkvoorbereiding. ‘Bij ons in het bedrijf viel bijvoorbeeld op dat collega’s van Inkoop, die bij infraprojecten het bemalingsadvies en bemalingswerk inkopen, nog onvoldoende op de hoogte waren van de kwaliteitscriteria op basis waarvan je aanbiedingen kunt vergelijken. Terwijl er grote verschillen zijn; sommige partijen willen alleen pompen verhuren, anderen denken serieus na over wat ze doen. Ward en Reinder, met wie ik al contacten had, hebben tijdens deze bijeenkomsten een inhoudelijke presentatie gegeven over de BRL 12000. Met als insteek: wat is de BRL, hoe werkt het en welke meerwaarde levert het op? Aan de hand van eerdere projecten hebben we daarnaast laten zien: als je toen de BRL had toegepast dan waren deze negatieve effecten als gevolg van de bemaling niet opgetreden.’ Bijkomend voordeel, zegt hij, is dat de bijeenkomsten de onderlinge contacten bevorderen. ‘Als je de gezichten kent, klop je makkelijker bij collega’s aan voor de benodigde theoretische kennis of juist praktijkkennis.’

 

Vergunning sneller binnen

Wat is de meerwaarde van BRL 12000-certificering ten opzichte van partijen die niet gecertificeerd zijn, maar die verklaren conform te werken? Het is een vraag die Reinder Dekker regelmatig hoort in het werkveld. ‘Bij Van Kessel hebben we er bewust voor gekozen het certificaat te behalen, het is namelijk de meest makkelijke manier om aan te tonen dàt we conform werken. Zeker nu steeds meer grote opdrachtgevers vragen conform de BRL te handelen, biedt certificering ons kansen om het proces sneller te doorlopen.’ Ander groot voordeel, merkt Dekker op, is dat vergunningen sneller verleend worden. ‘Onlangs hadden we een voorbespreking met het waterschap voor een vergunningonderbouwende rapportage. Die hebben we opgezet conform het protocol 12010 van de BRL en deze is ook getoetst door het waterschap aan de 12010. Het technisch bemalingsplan is opgesteld volgens de 12020 en de uitvoering zal gaan volgens de 12030 en 12040. Het is prettig samenwerken op deze manier. Ook voor het waterschap, aangezien men geen aanvullende vragen hoeft te stellen, de risico’s zijn systematisch in beeld gebracht.’

 

Evaluatie huidige versie

De BRL 12000 heeft een logische opbouw die prettig werkt, vindt Ward van Laatum. ‘De rode draad is dat je geen stappen overslaat en dat ervaringen worden teruggekoppeld middels collegiale toetsing.’ Als punt van aandacht wordt de administratieve last van de BRL genoemd bij kleinere bemalingen. Reinder Dekker, betrokken bij de update van de huidige versie van de BRL 12000 legt uit: ‘Volgens de systematiek van de BRL zouden ook kleine bronbemalingen, zoals voor de plaatsing van een ondergrondse container, geëvalueerd moeten worden met de opdrachtgever, adviseur en ontwerper. Wil je die partijen elke keer bij elkaar krijgen voor zo’n kleine klus kan dat financieel niet uit. Daar wordt nu een modus in gezocht; denk aan een vereenvoudiging van het proces bij kleinere projecten, met als doel zowel de administratieve als financiële last te verlichten.’


 

Ervaringen delen

‘De beste producten zijn producten waarvan de markt zelf de toegevoegde waarde herkent’, denkt Guido Meinhardt. Hij heeft vertrouwen in de inbedding van de BRL in de sector; de beoordelingsrichtlijn maakt een gestage opmars. ‘Steeds meer partijen, waaronder ook grotere opdrachtgevers, zeggen: “laten we die proceseisen toepassen, dan weten we zeker dat het goed geregeld is”.’ Aan die positieve ontwikkeling wil de groep bodemexperts graag een bijdrage leveren door het gedachtegoed van de BRL 12000 actief uit te dragen en waar mogelijk toe te passen in projecten. Praktijkervaringen worden bovendien via het eigen platform gedeeld. ‘Dat is de olievlekwerking die we voor ogen hebben’, besluit Reinder Dekker. ‘We hopen dat de kennis en ervaring die wordt vergaard, zich als een ‘olievlek’ verspreidt. Ons doel is een kwaliteitsbesef te creëren dat de hele sector ten goede komt.’ 

NIEUWS