Technisch bemalingsplan

Het technisch bemalingsplan bevat een uitvoeringsplan, een
onderhoudsplan en een monitoringsplan. Het uitvoeringsplan behandelt de
technische gegevens, zoals type bemaling, locatie, diepte en h.o.h.
afstanden van ontwateringsmiddelen, opstellings-niveau, aantal en type
pompen, noodvoorzieningen en lozingsvoorzieningen. Het onderhoudsplan
beschrijft het te gebruiken materiaal en materieel, het onderhoud en de
frequentie van controles en keuringen. Tevens wordt vermeld hoe met
storingen en calamiteiten wordt omgegaan. Het monitoringsplan vermeldt
de te monitoren locaties, de monitoringwijze en de meetintensiteit. Het
risicoprofiel bepaalt de meetintensiteit. De monitoring moet zo zijn
ingericht, dat tijdig ingrijpen mogelijk is. Hiervoor worden een normaal
verloop (‘niets aan de hand’), een signaalwaarde (‘alert zijn,
meetresultaten analyseren en meetfrequentie intensiveren’) en een
interventiewaarde (‘direct melden, overschrijding van deze waarde moet
leiden tot stilleggen van (een deel van) de activiteiten die leiden tot
de schade’) onderscheiden. Het vaststellen van de waarden is belangrijk.
Zowel te laag als te hoog gekozen waarden kunnen tot hoge kosten
leiden.

Beschrijving van meetmethodenProtocol 12020 stelt eisen aan een technisch bemalingsplan. 
De CUR-publicatie 223 richtlijn ‘meten en monitoren van bouwputten’ bevat veel informatie over monitoring.

Monitoringsmiddelen